http://www.kujawiaki.pl/statut-kola-lowieckiego.html
STATUT KOŁA ŁOWIECKIEGO Nr 112 "Jeleń" w Chodczu   ROZDZIAŁ  I Postanowienia o [...]

STATUT KOŁA ŁOWIECKIEGO

Nr 112 "Jeleń" w Chodczu

 

ROZDZIAŁ  I

Postanowienia ogólne

 art. 1

Koło łowieckie, zwane dalej Kołem, jest zrzeszeniem osób fizycznych, mających uprawnienia do wykonywania polowania a będących jednocześnie członkami Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki.

 

art. 2

Nazwa Koła:  Koło Łowieckie Nr 112 „Jeleń”

 

art. 3

Koło ma siedzibę w miejscowości Chodecz

 

art. 4

Koło jest członkiem Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki. 

 

art. 5

1. Koło posiada osobowość prawną, którą nabywa z momentem wpisu do rejestru prowadzonego przez Zarząd Wojewódzki Polskiego Związku Łowieckiego we Włocławku.

2. Koło prowadzi działalność na podstawie ustawy Prawo łowieckie, Statutu Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki oraz Zarejestrowanego Statutu Koła.

 

art. 6

Koło ma prawo używać pieczęci, oznaki i sztandaru, których wzór ustala samodzielnie.

STATUT KOŁA ŁOWIECKIEGO

Nr 112 "Jeleń" w Chodczu

 

ROZDZIAŁ  I

Postanowienia ogólne

 art. 1

Koło łowieckie, zwane dalej Kołem, jest zrzeszeniem osób fizycznych, mających uprawnienia do wykonywania polowania a będących jednocześnie członkami Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki.

 

art. 2

Nazwa Koła:  Koło Łowieckie Nr 112 „Jeleń”

 

art. 3

Koło ma siedzibę w miejscowości Chodecz

 

art. 4

Koło jest członkiem Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki. 

 

art. 5

1. Koło posiada osobowość prawną, którą nabywa z momentem wpisu do rejestru prowadzonego przez Zarząd Wojewódzki Polskiego Związku Łowieckiego we Włocławku.

2. Koło prowadzi działalność na podstawie ustawy Prawo łowieckie, Statutu Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki oraz Zarejestrowanego Statutu Koła.

 

art. 6

Koło ma prawo używać pieczęci, oznaki i sztandaru, których wzór ustala samodzielnie.

Rozdział II

ROZDZIAŁ II

Zadania Koła i sposób ich realizacji

 art. 7

Do zadań Koła należy:

1) prowadzenie gospodarki łowieckiej w dzierżawionych obwodach łowieckich zgodnie z przepisami prawa łowieckiego i zatwierdzanymi planami hodowlanymi;

2) inicjowanie  i organizowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, mających szczególnie na uwadze poprawę warunków bytowania zwierzyny

3) zwalczanie kłusownictwa i wszelkich przejawów szkodnictwa łowieckiego;

4) organizowanie teoretycznego i praktycznego szkolenia członków i kandydatów z zakresu łowiectwa;

5) czuwanie nad przestrzeganiem przez członków i kandydatów do Koła prawa łowieckiego oraz zasad etyki łowieckiej i koleżeńskości;

6) utrzymywanie przyjaznych stosunków z ludnością zamieszkałą na terenach dzierżawionych obwodów oraz propagowanie wśród niej idei łowiectwa i ochrony środowiska;

7) współpraca ze szkołami w prowadzeniu pracy wychowawczej wśród młodzieży w zakresie ochrony zwierzyny, opieki nad nią i zachowania naturalnego  środowiska

8) realizowanie innych zadań Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki określonych ustawą Prawo łowieckie oraz wykonywanie w tym zakresie czynności zleconych przez władze i organy tego Zrzeszenia oraz organy administracji państwowej i samorządowej;

9) prowadzenie działalności gospodarczej w celu realizacji statutowych zadań Koła.

 

art. 8

Zadania wymienione w art. 7 Koło realizuje przez:

1) dzierżawienie obwodów łowieckich i prowadzenie w nich prawidłowej gospodarki łowieckiej w oparciu o zatwierdzone plany hodowlane oraz wytyczne właściwych władz lub organów Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki, a także organów administracji państwowej w zakresie łowiectwa;

2) organizowanie polowań zbiorowych i wykonywanie polowań indywidualnych;

3) zapewnienie optymalnych warunków bytowania zwierzyny oraz jej ochronę na terenach dzierżawionych obwodów łowieckich;

4) działania członków, kandydatów do Koła oraz zatrudnionych przez nie strażników łowieckich, prowadzone w celu zwalczania kłusownictwa i szkodnictwa

    łowieckiego;

5) organizowanie szkoleń członków i kandydatów do Koła podnoszących ich wiedzę z zakresu przepisów dotyczących łowiectwa;

6) organizowanie udziału członków i kandydatów do Koła w zawodach i treningach strzeleckich, kursach, zajęciach praktycznych, wykładach, pokazach myśliwskich i innych imprezach szkoleniowych i propagandowych;

7) aktywne uczestniczenie w organizowanych przez Zrzeszenie Polski Związek Łowiecki akcjach propagujących idee łowiectwa i ochrony środowiska;

8) udzielanie pomocy członkom Koła w rozwijaniu kynologii myśliwskiej;

9) współdziałanie z organizacjami działającymi na terenach dzierżawionych obwodów oraz jednostkami lasów państwowych w przedsięwzięciach zmierzających do ochrony środowiska naturalnego;

10) utrzymywanie więzi pomiędzy członkami Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki.

Rozdział III

ROZDZIAŁ III

Członkowie Koła, ich prawa i obowiązki

 art. 9

1. Członkiem Koła może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej korzystający z pełni praw obywatelskich, który:

a) posiada walory etyczne i moralne dające rękojmię prawidłowego wykonywania łowiectwa;

b) odbył staż w Kole lub ośrodku hodowli zwierzyny i otrzymał pozytywną opinię z odbytego stażu;

c) zdał egzamin z zakresu łowiectwa oraz wykazał się umiejętnościami strzeleckimi;

d) nie był karany za przestępstwa określone w prawie łowieckim;

e) złożył własnoręcznie podpisaną deklarację oraz uiścił wpisowe

2. Zasady odbywania stażu kandydackiego oraz zasady zwolnień z jego odbywania określa Statut Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki oraz Naczelna Rada Łowiecka.

3. Zasady i zakres egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 określają odrębne przepisy.

4. Członkiem Koła może być również cudzoziemiec posiadający prawo pobytu lub kartę stałego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej i spełniający warunki określone w ust. 1 pkt. 1-5.

5. Członkiem Koła może być również osoba wykonująca polowanie wyłącznie przy użyciu ptaków łowczych, a spełniająca wymagania określone w ust. 1 pkt. 1-5.

 

art. 10

1. Koło musi liczyć co najmniej 15 członków .

2. Założyciele Koła, którzy podpisali statut stają się członkami Koła z chwilą jego zarejestrowania.

 

art. 11

1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Koła składa w Zarządzie Koła deklarację według wzoru stanowiącego załącznik do statutu.

2. Przyjęcie kandydata na staż oraz członka Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki do Koła dokonuje Zarząd Koła po rozpatrzeniu deklaracji i wysłuchaniu zainteresowanego.

 3. Kandydat po spełnieniu warunków określonych w art. 9 ust. 1 staje się członkiem Koła uzyskując jednocześnie członkostwo Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki.

4. Przyjęcie członka do Koła potwierdza się na deklaracji podpisami złożonymi przez dwóch członków Zarządu z podaniem daty przyjęcia.

5. Od decyzji odmownej w sprawie przyjęcia do Koła zainteresowanemu przysługuje odwołanie.

 

art. 12

1. Członek Zrzeszenia może należeć do wielu kół, z których jedno jest jego kołem macierzystym.

2. Przyjęcia członka do Koła niemacierzystego dokonuje Zarząd tego Koła. Od decyzji odmownej przysługuje zainteresowanemu odwołanie.

3. Członek w Kole niemacierzystym nie może sprawować funkcji w organach tego Koła oraz być delegatem z tego Koła na wojewódzkie zjazdy Polskiego Związku Łowieckiego.

 

art. 13

1. Członkowie Koła mają prawo:

a) wybierać i być wybieranymi do władz i organów Koła oraz Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki;

b) oceniać działalność Koła, decydować o jego sprawach oraz zgłaszać odpowiednie wnioski;      

c) korzystać z opieki i pomocy władz i organów Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki w zakresie wykonywania łowiectwa;  

d) składać wyjaśnienia we wszystkich przypadkach, w których władze i organy  Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki i Koła mają podjąć uchwały dotyczące jego osoby i odwoływać się od tych uchwał na zasadach ustalonych statutem;

e) polować indywidualnie i zbiorowo na zasadach określonych odrębnymi przepisami;

f)  nosić oznakę łowiecką, odznaczenia łowieckie oraz strój organizacyjny z właściwymi dystynkcjami

2. Przepisy ust. 1 pkt. 4 mają zastosowanie również do kandydatów.

 

art. 14

1. Członek Koła jest zobowiązany:

a) dbać o dobre imię łowiectwa polskiego, Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki i Koła Łowieckiego 112 „Jeleń” w Chodczu;

b) przestrzegać prawa łowieckiego, Statutu oraz uchwał władz i organów Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki oraz Koła a także dobrych obyczajów, zasad etyki i tradycji łowieckiej;  

c) współdziałać z władzami i organami państwowymi oraz Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki w wykonywaniu ustawowych i statutowych zadań Koła i Zrzeszenia;

d) sumiennie wykonywać zadania, które zostaną mu zlecone przez władze i organy Koła oraz Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki;   

e) ochraniać mienie Koła i Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki i zwalczać jego marnotrawienie;

f) wnieść wpisowe;       

g) regularnie uiszczać składki członkowskie i inne opłaty uchwalone przez uprawnione do tego władze Koła i Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki;

h) brać czynny udział w zwalczaniu kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego;

i)  podnosić wiedzę łowiecką oraz doskonalić umiejętności strzeleckie;

j) składać zeznania i wyjaśnienia na żądania władz i organów Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki oraz Koła;

k) poddawać się prawomocnym orzeczeniom sądów łowieckich i wydanym przez te sądy decyzjom;

2. Obowiązki określone w ust. 1, z wyłączeniem pkt. 7 i 11 dotyczą również kandydatów.

 

art. 15

Członek traci członkostwo w Kole na skutek skreślenia lub wykluczenia go z Koła.

 

art. 16

1. Skreślenie z listy członków Koła następuje w przypadku:

  a) dobrowolnego wystąpienia z Koła;

  b) śmierci członka Koła

  c) ustania członkostwa w Zrzeszeniu Polski Związek Łowiecki.

 2. Skreślenia dokonuje Zarząd Koła.

 

art. 17

1. Wykluczenie członka z Koła może nastąpić w przypadku:

a) nieprzestrzeganie Statutu Koła bądź uporczywego uchylania się od wykonywania obowiązków nałożonych przez Koło;

b) gdy członek Koła nie przestrzega zasad współżycia koleżeńskiego lub utracił walory wymienione w art. 9 ust. 1 pkt. 1.

c) niepłacenia składek członkowskich i innych opłat przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

2. Wykluczenia dokonuje Walne Zgromadzenie Koła.

3. W przypadku wykluczenia członka z Koła Zarząd Koła ma prawo go zawiesić w prawach członka Koła do czasu rozpatrzenia odwołania.

 

art. 18

Od uchwał wymienionych w art. 16 ust. 1 pkt. C oraz art. 17 przysługuje odwołanie.

 

art. 19

Członek skreślony lub wykluczony z Koła winien opłacić składkę członkowską na rzecz Koła do końca miesiąca, w którym ustało członkostwo oraz uregulować wszystkie inne należności na rzecz Koła.

 

art. 20

Ponowne przyjęcie członka do Koła, z którego został uprzednio wykluczony, może nastąpić po upływie 2 lat od daty wykluczenia na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Koła.

 

art. 21

1. Za dopuszczenie się przez członków Koła wykroczeń przeciwko obowiązującym przepisom ustawowym, statutowym i innym przepisom organizacyjnym, nie skutkującym wykluczenia członka z Koła, Zarząd Koła może stosować następujące kary:

a) ostrzeżenia

b) nagany

c) zawieszenia w prawach do polowania na okres do 1 roku,

d) zawieszenia w prawach członka Koła na okres do 1 roku.

2. Przepisy ust. 1 nie dotyczą czynów zawartych w Rozdziale X ustawy Prawo Łowieckie.

3. O zastosowaniu kary, o której mowa w ust. 1 pkt. 3 i 4 - Zarząd Koła obowiązany jest powiadomić w terminie 7 dni wojewódzkiego rzecznika dyscyplinarnego.

4. W przypadku wszczęcia przeciwko członkowi Koła postępowania karnego, karnoadministracyjnego lub dyscyplinarnego o naruszenie przepisów Rozdziału X ustawy Prawo łowieckie lub w sprawach dotyczących naruszenia bezpieczeństwa na polowaniu, Zarząd Koła zobowiązany jest zawiesić go w prawach członka Koła. Zawieszenie nie może przekraczać okresu 6 miesięcy.

Rozdział IV

ROZDZIAŁ IV

Zasady organizacyjne

 art. 22

Władze Koła podejmują swe uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Koła, jeżeli niniejszy statut nie stanowi inaczej. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw

 

art. 23

1. Uchwały w sprawie zmiany statutu, odwołania członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej, połączenia Koła z innym Kołem, podziału Koła podejmowane są bezwzględną większością głosów.

2. Uchwały w sprawie wykluczenia członka z Koła z przyczyn wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt. a i b mogą być podjęte jedynie większością 2/3 głosów.

3. Uchwały w sprawie rozwiązania Koła podejmowane są większością 2\3 ogólnej liczby członków Koła.

 

art. 24

W sprawach wyborów delegatów na zjazd wojewódzki PZŁ, odwołania członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz wykluczenia członka z Koła z przyczyn wymienionych w art.  17 ust. 1 pkt. a i b  głosowanie odbywa się tajnie - w innych sprawach, gdy tajnego głosowania zażąda co najmniej 1\5 członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

 

art. 25

1. Od uchwał władz oraz organów Koła, w przypadkach przewidzianych Statutem, zainteresowanemu członkowi lub kandydatowi przysługuje odwołanie.

2. Odwołanie przysługuje od uchwał:

a) Zarządu Koła do Walnego Zgromadzenia Koła;

b) Walnego Zgromadzenia Koła do zarządu wojewódzkiego

3. Odwołanie należy wnieść na piśmie w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o uchwale władz lub organów Koła, a w przypadku gdy przepis nakazuje ich doręczenie, w terminie 14 dni od doręczenia, za pośrednictwem Zarządu Koła.

4. W sprawach wykluczenia członka z Koła oraz skreślenia w trybie art. 16 ust. 1 pkt. c zainteresowany winien zostać powiadomiony na piśmie o treści uchwały i jej uzasadnieniu oraz pouczony o trybie odwołania.

5. O ile Statut nie stanowi inaczej, złożenie odwołania w trybie i terminie określonym ust. 2 i 3 wstrzymuje wykonanie uchwały do czasu rozpatrzenia go przez organ odwoławczy.

6. Uchwały podjęte w trybie odwoławczym są ostateczne.

 

art. 26

Koło jest zobowiązane przedstawić właściwemu zarządowi wojewódzkiemu uchwały Walnego Zgromadzenia Koła w terminie 30 dni od jego odbycia oraz na każde żądanie władz i organów Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki składać oświadczenia i wyjaśnienia oraz wymagane dokumenty.

Rozdział V

 

ROZDZIAŁ V

Władze i organy Koła

art. 27

1. Władzą Koła jest Walne Zgromadzenie Koła.

2. Organami Koła są :

a) Zarząd Koła.

b) Komisja Rewizyjna. 

 

WALNE ZGROMADZENIE

art. 28

1. Walne Zgromadzenie tworzą członkowie Koła.

2. Członek Koła może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście.

3. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele władz i organów Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki.

4. W Walnym Zgromadzeniu mogą także uczestniczyć zaproszeni goście.

 

art. 29

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła;

2) wybór delegatów na wojewódzki zjazd delegatów;

3) wykluczenie członków z Koła;

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu;

5) uchwalenie planu działalności i preliminarza budżetowego Koła, składek i opłat wnoszonych przez członków na rzecz Koła oraz wpisowego;

6) ustalenie zasad wydawania zezwoleń na polowania indywidualne;

7) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych;

8) zwalnianie w całości lub części od składek i innych opłat na rzecz Koła poszczególnych jego członków ;

9) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych i gospodarczych oraz nabywania w nich udziałów bądź akcji;

10) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości oraz wysokości zobowiązań jakie Zarząd ma prawo zaciągać w imieniu  Koła;         

11) zgłaszanie wniosków o odznaczenia łowieckie;

12) uchwalanie zmian Statutu Koła;

13) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, podziału i likwidacji Koła;

14) powoływanie w razie potrzeby komisji problemowych;

15) uchwalanie regulaminu obrad  Walnego Zgromadzenia;

16) uchwalanie i rozpatrywanie innych nie wymienionych spraw, a przewidzianych w Statucie Zrzeszenia PZŁ, Statucie Koła oraz zleconych przez władze i organy Zrzeszenia.

 

art. 30

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 

art. 31

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd raz do roku, przede wszystkim w celu rozpatrzenia sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, uchwalenia planu działalności i budżetu Koła oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

 

art. 32

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia może być zwołane przez Zarząd w każdym czasie.

2. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie także na żądanie:

a) Komisji Rewizyjnej Koła;

b) Właściwej Wojewódzkiej Rady Łowieckiej lub właściwego Zarządu Wojewódzkiego

    Polskiego Związku Łowieckiego;

c) 1\3 ogólnej liczby członków Koła;

3. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem spraw, które mają być przedmiotem obrad.

4. Zarząd jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie do miesiąca od otrzymania żądania określonego w ust. 2.

5. Niezwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  w terminie podanym w ust. 4 upoważnia Zarząd Wojewódzki lub Wojewódzką Radę Łowiecką Polskiego Związku Łowieckiego do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Uprawnieni do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w myśl ust. 2 mogą również żądać zamieszczania oznaczonych spraw w porządku obrad pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem przynajmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

7. O zamieszczeniu nowych spraw w porządku obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

art. 33

Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje przez pisemne zawiadomienie każdego członka Koła co najmniej na 21 dni przed Zgromadzeniem z podaniem:

1) daty, godziny i miejsca mającego się odbyć Walnego Zgromadzenia;

2) proponowanego porządku obrad.

 

art. 34

1. Walne Zgromadzenie władne jest podejmować uchwały i inne decyzje, gdy zostało zwołane zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu i jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

2. W przypadku gdy zwołane Walne Zgromadzenie nie odpowiada wymogom określonym w Statucie należy ponownie zwołać Walne Zgromadzenie z zachowaniem wymogów art. 33, które będzie władne podejmować uchwały i decyzje bez względu na liczbę uczestniczących członków.

 

art. 35

1. Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego obrad i sekretarza.

2. Z przebiegu Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, które podpisuje przewodniczący i sekretarz Zgromadzenia. Protokół podlega zatwierdzeniu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Koła.

3. Członkowie Koła mogą przeglądać protokoły.

 

art. 36

Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków.

 

ZARZĄD KOŁA

art. 37

1. Zarząd Koła jest organem wykonawczym Walnego Zgromadzenia. Składa się z 4 - 7 członków, wybranych na okres pięciu lat spośród członków Koła.

2. W skład zarządu wchodzą: prezes, łowczy, sekretarz i skarbnik.

3. Koła liczebnie duże prowadzące gospodarkę łowiecką na rozległym obszarze mogą powoływać w skład Zarządu wiceprezesa, podłowczego i innych członków Zarządu.

4. W przypadku wybrania przez Walne Zgromadzenie większej liczby członków Zarządu niż czterech, Walne Zgromadzenie równocześnie określa nazwę i funkcję dodatkowych członków Zarządu.

5. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o sposobie wyboru członków Zarządu przez dokonanie bezpośredniego wyboru kandydatów do pełnienia poszczególnych funkcji, albo dokonać wyboru odpowiedniej liczby członków, którzy ze swego grona wybierają poszczególnych funkcjonalnych członków Zarządu. Ukonstytuowanie się Zarządu powinno nastąpić przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia dokonującego wyborów. W przypadku zmian pełnionych funkcji w ramach Zarządu w trakcie jego kadencji, Zarząd o zmianach zawiadamia członków Koła na piśmie w ciągu 14 dni od ich dokonania.

6. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być ponownie wybierani po upływie kadencji.

7. Każdy członek Zarządu może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.

8. Członek Zarządu, który nie uzyskał absolutorium może być odwołany przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów na tym samym posiedzeniu, z pominięciem wymogu umieszczenia w porządku dziennym Walnego Zgromadzenia sprawy odwołania.

 

art. 38

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia zwołuje i prowadzi prezes, a w przypadku jego nieobecności – wiceprezes lub łowczy.

3. Do ważności uchwał potrzebna jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu, w tym prezesa, lub łowczego bądź wiceprezesa.

4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu  jawnym. W przypadku równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu.

5. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący obrad i sekretarz. Protokół podlega zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

 

art. 39

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Koła, z wyjątkiem zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:

1) bieżące kierowanie sprawami związanymi z prowadzeniem gospodarki łowieckiej, działalności gospodarczej i organizacyjnej Koła;

2) wykonywanie preliminarza budżetowego;

3) opracowanie projektów planów działalności Koła;

4) ubezpieczenie majątku Koła;

5) wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia;

6) wykonywanie zarządzeń organów administracji państwowej w zakresie łowiectwa oraz władz i organów Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki;

7) zawieranie umów w granicach uprawnień nadanych przez Walne Zgromadzenie;

8) organizowanie nadzoru nad przebiegiem stażu kandydackiego w Kole;

9) przyjmowanie i skreślanie członków i kandydatów;

10) organizowanie i prowadzenie szko

11) organizowanie praktycznych szkoleń i treningów strzeleckich;

12) nakładanie na członków kar porządkowych, zawartych w Statucie Koła;

13) wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszego statutu.

 

art. 40

1. Prezes Zarządu kieruje bieżącą działalnością Koła, reprezentuje Koło na zewnątrz, kieruje pracą Zarządu oraz zwołuje jego posiedzenia i przewodniczy na nich.

2. Łowczy organizuje gospodarkę łowiecką w dzierżawionych obwodach, organizuje polowania, czuwa nad przestrzeganiem przez członków regulaminu polowań, a w szczególności zasad bezpieczeństwa, etyki łowieckiej, dobrych obyczajów myśliwskich i koleżeńskich, opracowuje wnioski do planów hodowlanych, prowadzi ewidencję polowań oraz statystykę w zakresie zagospodarowania obwodów i pozyskania zwierzyny.

3. Sekretarz sporządza protokoły zebrań Zarządu, prowadzi zbiór protokołów Walnych Zgromadzeń i Zarządu, prowadzi korespondencję, ewidencję członków i załatwia wszystkie sprawy związane z prowadzeniem biurowości Koła.

4. Skarbnik - osobiście lub z pomocą osoby o odpowiednich kwalifikacjach, prowadzi kasę i rachunkowość Koła, ściąga wszelkie przypadające na rzecz Koła i Zrzeszenia składki i opłaty, czuwa nad prawidłowym wykonywaniem preliminarza budżetowego i prowadzi wszelką dokumentację finansowo – księgową.

 

art. 41

1. Oświadczenia woli w imieniu Koła składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden  członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona. W imieniu Koła Zarząd składa oświadczenia na piśmie, umieszczając swoje podpisy pod nazwą Koła.

2. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych określonego rodzaju lub czynności szczególnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Koła.

 

art. 42

Zarząd Koła zobowiązany jest zapoznać wszystkich członków ze Statutem Koła oraz

obowiązującymi członków uchwałami Walnego Zgromadzenia i na żądanie członka

okazać je do wglądu.

 

KOMISJA REWIZYJNA

 art. 43

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Walnego Zgromadzenia, kontroluje całokształt działalności statutowej, organizacyjnej, gospodarczej i finansowej Koła.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, wybieranych na okres pięciu lat spośród członków Koła.

3. Członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego.

5. Ustępujący członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być wybierani ponownie w każdym czasie.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swe funkcje społeczne i nie mogą być z tego tytułu wynagradzani.

 

art. 44

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Komisja obowiązana jest dokonać kontroli działalności Zarządu, w tym dokumentacji finansowo-księgowej, co najmniej raz w roku.

2. Posiedzenia zwołuje i prowadzi przewodniczący.

3. Do ważności uchwał potrzebna jest obecność co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej, w tym przewodniczącego.

4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równości głosów przeważa głos przewodniczącego komisji Rewizyjnej.

5. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i protokolant.

 

art. 45

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku rewizji kasy i rachunkowości oraz gospodarczej działalności zarządu Koła;

2) dokonywanie okresowych ocen działalności statutowej Zarządu Koła;

3) sporządzanie protokołów z rewizji i ocen działalności oraz innych czynności;

4) składanie ze swych czynności sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu, zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę rocznego sprawozdania finansowego;

5) składanie wniosków w sprawie absolutorium dla członków Zarządu;

6) współpraca z Wojewódzką Komisją Rewizyjną.

 

art. 46

W przypadku stwierdzenia poważnych naruszeń prawa przez Zarząd Koła lub poszczególnych jego członków Komisja Rewizyjna informuje o tym właściwy Zarząd Wojewódzki Polskiego Związku Łowieckiego oraz wojewódzkiego rzecznika dyscyplinarnego.

 

PRZEPISY WSPÓLNE DLA ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ

art. 47

1. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby pozostające z członkami Zarządu w Związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej.

Rozdział VI

 

ROZDZIAŁ VI

ŁĄCZENIE SIĘ, PODZIAŁ ORAZ LIKWIDACJA KOŁA

ŁĄCZENIE SIĘ KÓŁ

 art. 48

Koło może w każdym czasie połączyć się z innym kołem na podstawie uchwał Walnych Zgromadzeń łączących się kół.

 

art. 49

Uchwały o połączeniu powinny zawierać:

1) oznaczenie koła przyjmującego;

2) przyjęcie statutu stanowiącego podstawę dalszej działalności koła;

3) datę połączenia.

 

art. 50

Podstawę rachunkową połączenia stanowią sprawozdania finansowe łączących się kół, sporządzone na dzień połączenia.

 

art.  51

Połączenie oraz wynikające z niego zmiany Statutu wywierają skutek od chwili wpisania do rejestru zarządu wojewódzkiego Polskiego Związku Łowieckiego

 

art. 52

Członkowie, którzy w chwili połączenia należeli do Koła przejmowanego, stają się członkami Koła przejmującego.

 

art. 53

Wskutek połączenia majątek Koła przejętego przechodzi na Koło przejmujące a wierzyciele i dłużnicy pierwszego stają się wierzycielami i dłużnikami drugiego.

 

art. 54

1. Niezwłocznie po podjęciu uchwał o połączeniu zamiast Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła przejmowanego działa Zarząd i Komisja Rewizyjna Koła przejmującego.

2. Jeżeli uchwały Walnych Zgromadzeń o połączeniu tak stanowią, po wpisie połączenia do rejestru Koło dokonuje niezwłocznie wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej

 

PODZIAŁ KOŁA

art. 55

Koło może podzielić się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że z jego wydzielonej części zostaje utworzone nowe Koło.

 

art. 56

1. Uchwała o podziale Koła powinna zawierać:

a) oznaczenie dotychczasowego Koła i Koła powstającego w wyniku podziału;

b) listę członków przechodzących do nowego Koła;

c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Koła i planu podziału składników finansowych;

d) datę podziału Koła.

2. Koło dotychczasowe i koło powstające winny dzierżawić lub mieć gwarancję wydzierżawienia obwodu łowieckiego.

 

art. 57

Niezwłocznie po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o podziale Koła zebranie członków przechodzących do nowego Koła:

1) uchwala Statut powstającego Koła;

2) dokonuje wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

art. 58

Zarząd koła powstającego jest obowiązany w terminie 14 dni od jego wyboru wystąpić z wnioskiem do Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Związku Łowieckiego o wpisanie Koła do rejestru, a Zarząd koła dotychczasowego - z wnioskiem o wpisanie do rejestru jego podziału.

 

art. 59

Wskutek podziału Koła na koło powstające przechodzą z chwilą jego zarejestrowania wynikające z planu podziału składniki majątkowe oraz prawa i zobowiązania. W tym też zakresie wierzyciele i dłużnicy dotychczasowego koła stają się wierzycielami i dłużnikami powstającego koła. Za zobowiązania powstałe przed podziałem koła dotychczasowe  i nowo powstałe koło odpowiadają solidarnie.

 

art. 60

Przy podziale Koła i rejestracji koła nowo powstającego stosuje się odpowiednio przepisy art. 23, 24, 25 Statutu Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki.

Rozdział VIII

 

LIKWIDACJA KOŁA

art. 61

Koło przechodzi w stan likwidacji na skutek:

1) rozwiązania Koła;

2) wykluczenia Koła ze Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki.

 

art. 62

Rozwiązanie Koła następuje na podstawie:

1) uchwały Walnego Zgromadzenia Koła;

2) uchwały wojewódzkiej rady łowieckiej podjętej zgodnie z postanowieniami art. 32 ust. 2 Statutu Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki.

 

art. 63

Koło może być wykluczone ze Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki na podstawie uchwały wojewódzkiej rady łowieckiej podjętej zgodnie z postanowieniami art. 30 pkt. 2 Statutu Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki.

 

art. 64

Likwidacji  Koła dokonuje ostatni Zarząd Koła lub likwidatorzy powołani przez Walne Zgromadzenie Koła

 

art. 65

Likwidatorzy Koła obowiązani są:

1) powiadomić niezwłocznie Zarząd Wojewódzki Polskiego Związku Łowieckiego o powierzeniu im  likwidacji z podaniem swoich nazwisk, imion i adresów;

2) złożyć zarządowi wojewódzkiemu Polskiego Związku Łowieckieg o sprawozdanie z dokonanej likwidacji Koła.

 

art. 66

W przypadku uchylania się zarządu Koła lub likwidatorów od przeprowadzenia likwidacji Koła, albo niezakończenia likwidacji Koła w terminie 6 miesięcy od wykluczenia Koła ze Zrzeszenia lub rozwiązania Koła - likwidatorów wyznacza Zarząd Wojewódzki Polskiego Związku Łowieckiego.

 

art. 67

1.  W przypadku likwidacji Koła jego majątek przeznacza się na zaspokojenie zobowiązań. Majątek pozostały po likwidacji Koła przechodzi na cele społeczne oznaczone w uchwale Walnego Zgromadzenia Koła.

2. Jeżeli zwołane przez likwidatora Walne Zgromadzenie nie jest w stanie podjąć decyzji, majątek, o którym mowa w ust. 1, przechodzi na cele społeczne wskazane uchwałą zarządu wojewódzkiego Polskiego Związku Łowieckiego.

 

art. 68

Członkowie rozwiązanego lub wykluczonego Koła nie tracą członkostwa Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki, jeżeli w ciągu 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji o rozwiązaniu lub wykluczeniu Koła uzyskają członkostwo innego Koła lub status członka niestowarzyszonego.

 

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe i dodatkowe

art. 69

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązującą od dnia jego zarejestrowania.

 

art. 70

Dotychczasowe uchwały obowiązujące w Kole zachowują swoją moc, jeżeli nie są sprzeczne z niniejszym Statutem.

 

art. 71

Z chwilą wejścia w Życie niniejszego Statutu traci moc Statut dotychczas obowiązujący.

 

art. 72

Statut niniejszy został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Koła w dniu 23 maja 1998 roku.

Statut