Zmiana okresów polowań na niektóre zwierzęta łowne

/147-zmiana-okresow-polowan-na-niektore-zwierzeta-lown.html
Od 4.8.2017 r. obowiązują zmienione okresy polowań na niektóre zwierzęta łowne, które wprow [...]

Od 4.8.2017 r. obowiązują zmienione okresy polowań na niektóre zwierzęta łowne, które wprowadziło rozporządzenie Ministra Środowiska z 1.8.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1487). Jednak nie wszystkie okresy obowiązują od 4.8.2017 r.

 Zmiany dotyczą rozporządzenia Ministra Środowiska z 16.3.2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz.U. nr 48, poz. 459 ze zm.).

 Okresy polowań na jelenie szlachetne to:

  • łanie - od 1 września do 15 stycznia (poprzednio od 1 października do 15 stycznia);
  • cielęta - od 1 września do końca lutego (poprzednio od 1 października do końca lutego).

 Zmiana w tym zakresie obowiązuje od 18.8.2017 r.

 Okresy polowań na daniele to:

  • byki - od 1 września do końca lutego (poprzednio od 1 października do 31 stycznia);
  • łanie - od 1 września do 15 stycznia (poprzednio od 1 października do dnia 15 stycznia);
  • cielęta - od 1 września do końca lutego (poprzednio od 1 października do dnia 15 stycznia).

 Zmiana w tym zakresie obowiązuje od 18.8.2017 r.

 Okres polowań na dziki ustalono przez cały rok. Poprzednio okresy te były zróżnicowanie w zależności od płci zwierzęcia, okresu w roku oraz od terenu województwa. Zmiana w tym zakresie obowiązuje od 4.8.2017 r.

 Wprowadzono też okres polowań na szakale złociste. Okres ten ustalono na:

  • od 1 sierpnia do końca lutego;
  • a na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok .

 Zmiana w tym zakresie wejdzie w życie 1.3.2019 r.

 W odniesieniu do szakala złocistego (Canis aureus) trzeba wspomnieć o rozporządzeniu Ministra Środowiska z 31.7.2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1484). Zwierzę to dołączyło bowiem do grona zwierząt łownych o wspomnianym wyżej okresie polowań.

 Rozporządzenie to wchodzi w życie 15.8.2017 r.

Roczna składka członkowska PZŁ na 2018 rok

/146-roczna-skladka-czlonkowska-pzl-na-2018-rok.html
Zarząd Koła Łowieckiego 112 "Jeleń" w Chodczu informuje Kolegów, iż składka członkowska PZŁ [...]

Zarząd Koła Łowieckiego 112 "Jeleń" w Chodczu informuje Kolegów, iż składka członkowska PZŁ na 2018 rok wynosi:

  1. Składka normalna - 357 zł (składka 320 złotych+ ubezpieczenie 37 złotych)
  2. Składka ulgowa - 197 zł  (składka 160 złotych+ ubezpieczenie 37 złotych)

Składkę ulgową w oparciu o § 181 ust. 2 statutu PZŁ w wysokości 50% składki normalnej opłacają członkowie, którzy ukończyli lub ukończą do 31 grudnia 2017 r. 70 lat życia.
Składkę należy uregulować u skarbnika lub poprzez wpłatę na konto Koła
Nr 14 9559 1014 0000 0130 2000 0001
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 grudnia 2017 r.

Przy wpłacie u skarbnika należy dostarczyć legitymację członkowską celem wpisu opłaconej składki, przy wpłacie po 5.12.2017 r. - uaktualnienia wpisu do legitymacji należy dokonać osobiście w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ właściwym dla miejsca zamieszkania.

Członkowie, którzy nie opłacą składki i nie przedłożą legitymacji do przedłużenia w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2017 roku, od 01 stycznia 2018 r. nie będą mogli wykonywać polowania, gdyż nie będą posiadać ważnej legitymacji PZŁ i opłaconego, ustawowo wymaganego ubezpieczenia od OC i NW.

Przypominamy także o obowiązku terminowego opłacania
(kwartalnie - 75 zł lub rocznie - 300 zł ) składki członkowskiej na rzecz koła.

Walne Zebranie Koła - zdjęcia

/145-walne-zebranie-kola-zdjecia.html
W dniu 18 czerwca 2017 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Koła. Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć [...]

W dniu 18 czerwca 2017 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Koła. Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć.

Czytaj więcej: Walne Zebranie Koła - zdjęcia

Szkolenie na strzelnicy w dn. 29.07.2017 r.

/144-szkolenie-na-strzelnicy-w-dn-29-07-2017-r.html
Zarząd Koła informuje, ze w dniu 29.07.2017 r. (sobota) o godz. 9.00 na strzelnicy myśliwskiej od [...]

Zarząd Koła informuje, ze w dniu 29.07.2017 r. (sobota) o godz. 9.00 na strzelnicy myśliwskiej odbędzie się szkolenie z zakresu BHP na polowaniach oraz trening strzelecki.

Spotkania myśliwych z dziećmi i rodzicami

/143-spotkania-mysliwych-z-dziecmi-i-rodzicami.html

Czytaj więcej: Spotkania myśliwych z dziećmi i rodzicami

Walne Zebranie Koła w dn. 18.06.2017 r.

/142-nadzwyczajne-walne-zebranie-kola-w-dn-27-05-2017-r.html
Zarząd Koła Łowieckiego Nr 112 ,,JELEŃ” w Chodczu niniejszym informuje, że zgodnie z § 55 S [...]

Zarząd Koła Łowieckiego Nr 112 ,,JELEŃ” w Chodczu niniejszym informuje,
że zgodnie z § 55 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego i uchwałą Zarządu Koła
z dnia 27.05.2017 r. zwołuje Walne Zgromadzenie członków naszego Koła, które odbędzie się w dniu 18.06.2017 r. o godz. 10.00 w Domku - Stanicy myśliwskiej Koła w Kubłowie.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia Koła.

2) Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zgromadzenia na podstawie listy obecności – podjęcie uchwały.

3) Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.

4) Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5) Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.

6) Wybory:

– Sekretarza Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.

         – Komisji Uchwał i Wniosków w składzie trzech członków – podjęcie uchwały.

p   7) Zatwierdzenie protokołów z ostatniego Walnego Zgromadzenia i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.

       8)  Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za okres roku gospodarczego 2016/2017,
w tym:

– Prezesa, Łowczego, Podłowczego, Skarbnika, Sekretarza oraz wykonania budżetu.

9) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła z kontroli działalności Zarządu Koła za okres roku gospodarczego 2016/2017 oraz wniosek Komisji o udzieleniu absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Koła.

10) Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Koła oraz zatwierdzenia sprawozdania budżetu za rok gospodarczy 2016/2017.

12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Koła.

13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Koła.

14) Przedstawienie przez Zarząd Koła planu działalności i budżetu na rok gospodarczy 2017/2018.

15) Dyskusja.

16) Podjęcie uchwały w sprawie planu działalności Koła i budżetu na rok gospodarczy 2017/2018.

17) Podjęcie uchwały w sprawie odznaczeń łowieckich.

18) Przedstawienie wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków zgłoszonych podczas obrad Walnego Zgromadzenia oraz ich przegłosowanie.

19) Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Koła.

20) Przyjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia.

21) Wolne wnioski i zapytania.

22) Zakończenie Walnego Zgromadzenia Koła.